การจัดการลีด/กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หากมีการติดตามดูแลอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการจำเป็นต้องมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการติดตาม เพื่อให้แน่ใจได้ว่า กระบวนการทำงานนั้นดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้อย่างถูกต้องมากที่สุด และด้วยเหตุนี้เอง ที่จะเป็นตัวผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมทั้งในกระบวนการทางการตลาดและการขายของธุรกิจ

ลีด คืออะไร

ลีด หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่อาจได้รับข้อมูลมาจากการออกงานแสดงสินค้า งานสัมมนา ข้อมูลจากเว็บไซต์ ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาสู่โอกาสในการซื้อขายได้ เป็นกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผูกมัด

การจัดการลีด คืออะไร

การจัดการลีด คือ การนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของกระบวนการจัดการข้อมูลและการติดตามโอกาสทางการขายใหม่ AquaCRM สามารถปรับปรุงวิธีการจัดการให้มีความสอดคล้องกับองค์กร ได้อย่างเป็นระเบียบและไร้ความผิดพลาด

กระบวนการจัดการของ AquaCRM :

 • สร้างลีด
 • จัดประเภทหรือกลุ่มของข้อมูล
 • คุณภาพของลีด
 • เปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล
รวบรวมและจัดการลีด
 • จัดการลีดได้อย่างรวดเร็ว (ตรวจสอบคุณสมบัติลีดใหม่-แปลงลีดเป็นโอกาสขาย)
 • นำเข้าข้อมูลจากแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ สู่ข้อมูลลีดใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการแยกประเภทที่มาของลีด เช่น จากเว็บไซต์ งานแสดงสินค้า งานสัมนา หรือการติดต่อโดยตรง เป็นต้น

 

 • ส่งข้อมูลลีดสู่เซลล์ผู้รับผิดชอบอัตโนมัติ
 • ข้อมูลที่มีการบันทึกทั้งหมดในลีด สามารถแปลงไปสู่ข้อมูลผู้ติดต่อ สร้างโอกาสขาย หรืองานบัญชี ง่ายๆ เพียงคลิ๊กเดียว
 • กำหนดรูปแบบกระบวนการขายทางธุรกิจ B2B หรือ B2C

สร้างลีด

คือ การจับความสนใจของผู้บริโภคที่มีความสนใจต่อสินค้าหรือบริการจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ งานนิทรรศการ งานสัมนา หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น โดย AquaCRM มีวิธีในการนำเข้าข้อมูลของลูกค้าที่มีความสนใจ ผ่านเว็บฟอร์มหน้าเว็บไซต์สู่ระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็ว

จัดประเภทหรือกลุ่มของข้อมูล

AquaCRM ช่วยให้คุณสามารถกำหนดประเภทหรือกลุ่มของข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามกระบวนการทำงาน หรือการเรียกใช้งานข้อมูลเป็นกลุ่มหรือประเภท เช่น ข้อมูลแยกเป็นจังหวัด ข้อมูลแยกตามประเภทกิจกรรม เป็นต้น

คุณภาพของลีด

กำหนดสถานะความสำคัญเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลีด นำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ความพร้อมในการขายสินค้าและบริการ

เปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล

เปลี่ยนแปลงกลุ่มข้อมูลลีดสู่ผู้ติดต่อ ภายหลังจากผ่านกระบวนการติดตามและสอบถามความสนใจแล้ว ลีดมีความพร้อมในการทำสัญญาใช้สินค้าและบริการ

สิ่งที่จะได้รับจากการจัดการกลุ่มเป้าหมายของ AquaCRM

สำหรับองค์กรธุรกิจการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดถือเป็นขั้นตอนในการดึงดูดความสนใจและค้นหาลูกค้าใหม่ และกิจกรรมนั้นจะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อความสนใจเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ซื้อในอนาคต AquaCRM จะเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมและผลักดันกระบวนการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • จัดการข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลีด (เริ่มจากการสร้างไปจนสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ)
 • จับความสนใจผู้บริโภคผ่านการให้ข้อมูลบนฟอร์มหน้าเว็บไซต์ นำเข้าสู่ระบบ AquaCRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเข้าข้อมูลจากภายนอกโดยตรง ซึ่งได้มาจากงานแสดงสินค้า งานสัมนา อีเมล์ หรือแคมเปญอื่นๆ
 • อำนวยความสะดวกในการขายได้เร็วขึ้น โดยการส่งต่อหรือมอบหมายลีดสู่ผู้รับผิดชอบกระบวนการถัดไป
 • กำหนดคุณสมบัติข้อมูลที่มีการบันทึกเกี่ยวกับลีดไปสู่ขั้นตอนต่อไป
 • กระบวนการบริหารจัดการลีด ( รูปแบบธุรกิจ B2B และ B2C ) ให้เป็นไปตามขั้นตอนองค์กรของคุณ
 • มาตรฐานของรายงาน และหน้าแดชบอร์ดที่จะทำให้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว
 • ส่งออกรายงานในรูปแบบ Spreadsheet เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล