ข้อมูลลูกค้า

การจัดการรายชื่อบริษัท

ข้อมูลลูกค้าทีเป็นองค์กรนิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เมื่อต้องการติดต่อกับองค์กร (Account) เหล่านี้ จําเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ติดต่อ(Contact) ที่เป็นบุคคลจริงๆ ขององค์กรนั้นแทน

โดยบริษัทหนึ่งอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นอยู่กับเรืองที่ต้องการติดต่อและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

ความสามารถของ AquaCRM ในการบริหารจัดการบริษัทที่เชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ
 • สามารถจัดการผสานการทำงานในองค์กรให้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันบนงานขาย งานบริการ หรือการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการเดิมขององค์กร

 • จัดการการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานร่วมกันได้ อัพเดตข้อมูลใหม่ตามเวลาจริง

 • จัดการแบบแผนกิจกรรมขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 • จัดการสาขาขององค์กร คู่ค้าทางธุรกิจ บันทึกบทบาทการทำงานต่อองค์กร

การจัดการผู้ติดต่อ

จัดการผู้ติดต่อ

การที่ธุรกิจต่างๆนั้น จะประสบความสำเร็จ มักขึ้นอยู่กับการจัดการการติดต่อ การมีข้อมูลที่ดี ในการอ้างอิงถึงบุคคลนั้นๆ พร้อมทั้ง การจัดการติดต่อนั้น ยังเป็นการช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตัวองค์กร เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย หรือการขยายฐานอัตราความก้าวหน้าของธุรกิจ

การติดต่อคืออะไร

โดยทั่วไปการติดต่อ หมายถึง บุคคลที่เกิดกระบวนการสื่อสารระหว่างกัน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจหรือหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ เช่น ในการติดต่อธุรกิจประเภท B2C และ B2B

การจัดการผู้ติดต่อคืออะไร

การจัดผู้ติดต่อ หมายถึง มีข้อมูลในการติดต่อที่ดี, ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อกับลูกค้า, ประชุม, โทร, อีเมล์ รวมไปถึงการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งการจัดการ การติดต่อของ AquaCRM นั้นจะช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้เกิดการใช้งานและค้นหาได้ง่ายขึ้น รวมถึงการมีโมดูลผู้ติดต่อที่สามารถช่วยให้คุณจัดการกระบวนการติดต่อกับลูกค้า กระบานการขาย ตลอดจน กระบวนการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย/คู่ค้า

จัดการผู้ติดต่อและสมุดรายชื่อ

 • ติดตามรายชื่อทั้งหมด ที่มีโอกาสในการขาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายและรายละเอียดอื่น ๆ จากการเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 • การลำดับความสำคัญของบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในการติดต่อกับลูกค้า
 • สามารถนำเข้าข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่มียอดขายจากแหล่งข้อมูลอื่นและหรือโปรแกรมประยุกต์ทางธุจกิจอื่นๆ ภายในองค์กรของคุณ
 • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในรายชื่อลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถเชื่อมต่อรายชื่อลูกค้า จากอีเมล์ Microsoft ® Outlook เข้าสู่ระบบAquaCRM
 • สามารถสร้างเอกสารหรืออีเมล์ที่ใช้ในAquaCRM

 

 

การจัดการผู้ติดต่อ-ติดตามผล

โดยปกติ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า มักจะกระทำโดยการประชุม, โทร, อีเมล์ รวมไปถึงการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ และอื่นๆ ซึ่งในAquaCRM สามารถแสดงผลข้อมูลล่าสุด หรือแสดงประวัติ กลุ่มเป้าหมายขององค์กร, เซล์ไปป์ไลน์, การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร, ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้ระบบการทำงานของแต่ละองค์กรมีกระบวนการ การติดต่อ และติดตามผล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อโอกาสในการเติบโตทางธุจกิจมากยิ่งขึ้น

จัดเก็บทุกอย่างในที่เดียว

ผู้ติดต่อสามารถติดตามการทำงานได้ทุกการเคลื่อนไหว เช่น เบอร์โทรศัพท์ การส่งเมล์ จัดเก็บอีเมล์ การนัดประชุม แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อรายนี้ รวมไปถึงบันทึกต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะจัดเก็บไว้ที่เดียว เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

และด้วยเหตุนี้ คุณจะสามารถจัดการการติดต่อของคุณกับลูกค้า ไม่พลาดการสื่อสารหรือประสานงานใดๆ ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คุณจะได้ประโยชน์จากการจัดการการติดต่อของ AquaCRM อย่างไรบ้าง

 • ติดตามรายชื่อลูกค้าทั้งหมด กิจกรรมต่างๆ และโอกาสการขายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆจากข้อมุลลพื้นฐานของลูกค้าแต่ละบุคคล
 • การจัดการเข้าถึง หรือกำหนดสถานะของการติดต่อภายในบริษัท เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพพสูงสุด
 • นำเข้าข้อมูลของลูกค้าจากโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ หรือจากที่อื่นๆ เข้ามาในระบบ หรือแม้กระทั่ง การนำเข้าข้อมุลลูกค้าจากการลงทะเบียนในเว็บไซต์ขององค์กรเข้ามาที่ AquaCRM API
 • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในรายชื่อลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถปรับแต่งระบบตามความต้องการของแต่ละองค์กร แต่ละธุรกิจ
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ อีเมล์ POP (Gmail, Hotmail, Yahoo! ฯลฯ ) ของลูกค้าที่มีรายชื่ออยู่ในAquaCRM โดยใช้ AquaMail Add-on
 • เชื่อมต่อการทำงานระหว่างโมดูล ไม่ว่าจะเป็น รายชื่อผู้ติดต่อ, กิจกรรม, ปฏิทิน และ Outlook โดยใช้ AquaCRM Plug-in สำหรับ Microsoft Outlook
 • สร้างอีเมล์ หรือเอกสาร ที่มีการอัพเดตจากข้อมูลการติดต่อ โดยใช้ AquaCRM Plug-in สำหรับโปรแกรม Microsoft Office