ติดตามงานของคุณและการแจ้งเตือน

          เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้สามารถ วางแผนกำหนดเวลาและการจัดการงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยให้พนักงานขายและพนักงานบริการจัดการเกี่ยวกับเวลาการทำงาน การวางแผนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนทำให้ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดซึ่งบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของพนักงานทำให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและอยากจะใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของลูกค้ากับบริษัทฯ อีกด้วย

 

 

  • เก็บข้อมูลของงานที่สำคัญ

  • มอบหมายงานเป็นกลุ่ม

  • แจ้งเตือนทางอีเมล์