การจัดการแคมเปญ

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วไป กระบวนการขายจะถูกแบ่งแยกออกมาเป็นหัวข้อย่อย มากมาย ซึ่งแต่ละส่วนจะมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ เช่น การจัดการของแคมเปญ จะมีกระบวนการตั้งเป้าหมายในการขาย หรือการควาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในรายได้, ผลกำไร หรือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งการมีกระบวนการสร้างแคมเปญออกมานั้น จะช่วยให้ข้อมูลในด้านเชิงลึกหรือวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน

สร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

  • วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมการขาย
  • กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ประสิทภาพของแคมเปญ หรือการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
  • ติดตามสอบถามข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาด
  • ปิดการขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแคมเปญการตลาด