สิ่งที่จะได้รับจาก AquaCRM ในการใช้งานเครื่องมือประมาณรายได้

 ความสามารถในการคาดคะเนรายได้ในแต่ละปีของบริษัท โดยการตั้งเป้าหมายให้กับพนักงานขายแต่ละคนในองค์กร ซึ่งอาจจะแยกย่อยเป็ยรานเดือน (Monthly Target) หรือไตรมาส (Quaterly Target) โดยใช้ข้อมูลโอกาสในการขายมาอ้างอิง (Opportunity Revenue) ซึ่งรายได้ที่ทำการประมาณการจะแบ่งออกเป็นรายได้ยืนยัน (Commit) หมายถึง รายได้ที่ผู้ใช้มั่นใจว่าได้แน่นอน และ

รายได้ดีที่สุด (Best Case) หมายถึงรายได้อื่นๆ ที่อาจได้เพิ่มเติมรวมกับรายได้ยืนยัน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • กำหนดเป้าหมายของคุณ
  • วางแผนทางการเงิน
  • การวิเคราะห์และวางแผนประโยชน์ที่จะได้รับขององค์กร
  • รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแผนก
  • กำหนดเป้าหมายการขายสำหรับการทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ
  • พิจารณาหลายแง่มุมของแผนธุรกิจนี้