การบริหารจัดการ โอกาสขาย คืออะไร?

การจัดการโอกาสในการขาย คือ การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถปิดการขายซึ่งจะกำหนดค่าแต่ละขั้นตอนไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ ทำให้รู้ได้อย่างต่อเนื่องถึงกระบวนการขายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนทำให้พนักงานขายทำงานและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ยังมีกราฟที่ช่วยให้ประมาณการยอดขายได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นอีกด้วย

เป็นการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อทำการปิดการขาย สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ทั้งรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงานเพื่อเปรียบเทียบถึงยอดขายที่คาดว่าจะได้รับ เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในการปิดการขายในแต่ละโอกาสขายสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการขายต่อไปได้

สิ่งที่ทำฉันได้รับจาก AquaCRM ในการใช้โมดูล การจัดการ โอกาสขาย

สามารถวิเคราะห์ถึง Opportunity ที่เกินเวลาที่กำหนดซึ่งทำให้ ทราบถึงรายได้ที่สูญเสียไปเป็นจำนวนเท่าไหร่และยังวิเคราะห์ ออกมาเป็นรายงานได้ถึงจำนวนวันที่เกินกำหนดเพื่อใช้ในการหา สาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแผนการขายต่อไปได้

การวิเคราะห์เกี่ยวกับการปิดการขายว่า Close Won หรือ Close Lost ซึ่งจะระบุเหตุผลที่สามารถปิดการขายสำเร็จหรือไม่สำเร็จรวมถึงยัง ทราบว่าเสียโอกาสให้คู่แข่งขันรายใดและยังนำมาเปรียบเทียบค่าของ ข้อมูลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น-ลดลงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังนำ ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการขายและ การตลาดต่อไปในอนาคตได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ติดตามทุก โอกาสขาย
  • จะเชื่อมโยงข้อมูลกับชื่อบริษัท ผู้ติดต่อ กิจกรรม และโมดูลอื่นๆ ในรูปแบบ 360 องศา
  • ติดตามการแข่งขันในแต่ละ โอกาสขาย และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน ของพนักงานขาย
  • กำหนดระยะการขาย และความน่าจะเป็นไปได้ในการปิดการขาย
  • ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องปิดการขายหรือกำลังจะสำเร็จ
  • สามารถระบุหรือกำหนดข้อจำกัดในกระบวนการขายต่างๆ