รับทราบความเป็นไปของธุรกิจได้ในทันทีบนหน้า dashboards นำเอาดรรชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลักๆ ภายในบริษัทมาแสดงเป็นภาพกราฟที่เข้าใจได้ง่าย คุณยังสามารถปรับแต่งข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นแผนก บทบาท หรือพนักงานแต่ละคนได้ด้วย เพื่อที่พนักงานแต่ละคนจะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองมากที่สุด

มาตรฐาน CRM และ รายงานการขาย

การขาย
 • ยอดขายตามแหล่งที่มา
 • โอกาสขายที่ปิดในเดือนนี้
 • สถานะของโอกาสขายและความน่าจะเป็น
 • รายงานการขายต่อเดือน
 • รายชื่อบริษัทแบ่งตามประเภทธุรกิจ

การตลาด
 • รายงานแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
 • รายงานประมาณรายได้ขอแคมเปญ
 • รายงานแคมเปญที่เกิดจากลีด
 • รายงานโอกาสขายที่เกิดจากลีด

การสนับสนุนลูกค้า
 • รายงานสินค้าที่เกิดข้อร้องเรียน
 • แหล่งที่มาของข้อร้องเรียน
 • สถานะของข้อร้องเรียน
 • ความสำคัญของข้อร้องเรียน
 • วิธีแก้ปัญหายอดนิยม

การจัดการสินค้าคงคลัง
 • สถานะเป้าหมายต่อการสั่งซื้อ
 • ขั้นตอนเปิดใบเสนอราคา
 • รายการใบแจ้งหนี้
 • สถานะใบสั่งขาย
 • วันสิ้นสุดการสนับสนุนสินค้า