Email Marketing กำหนดอีเมล์ BCC ถึงลูกค้าจาก CRM 

ส่งอีเมล์ถึงลูกค้าโดยตรงจากข้อมูลที่มีในระบบ สามารถสร้างรูปแบบการใช้งานอีเมล์ และบันทึกข้อมูลการติดต่ออัตโนมัติ

Email Marketing

Share Emails แบ่งปันอีเมล

การทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าบนพื้นฐานของกฏการทำงานในบริษัทของคุณ

ทำงานร่วมกับทุกอีเมล

รับ-ส่งอีเมล์บนระบบ AquaCRM ในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ ทำงานร่วมกับ Outlook, Hotmail, Gmail, Google Apps, or Yahoo!