Master Infor products. Maximize your potential.พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพของคุณ

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ การฝึกอบรมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงผลประโยชน์อันมหาศาล อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพในการใช้งานระบบ AquaCRM มั่นใจได้ว่าจะได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วบนธุรกิจของคุณ

Delivery optionsตัวเลือกการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน ศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือ รับการฝึกอบรมเชิงลึก ณ องค์กรของคุณโครงสร้างเสมือนจริงนำเสนอโครงสร้างระบบการทำงาน ในรูปแบบส่วนตัวหรือสาธารณะเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ที่จะใช้งานบนตารางเวลาของตน
Training typesประเภทการอบรบ
การอบรมพื้นฐานวัตถุประสงค์และภาพรวมผลิตภัณฑ์การใช้งานให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงการใช้งานติดตั้งการใช้งานและการผสานซอร์ฟแวร์ใช้งานระบบ

Education Resource Centerศึกษาข้อมูล

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ AquaCRM โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ การบริการ และอื่นๆ

Get startedเริ่มต้นใช้งาน

ลงทะเบียนเข้าถึงการใช้งาน

ลงทะเบียนสำหรับเปิดหลักสูตร เพื่อการพัฒนาและเรียนรู้การใช้งาน